دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۸۹ مطلب با موضوع «اشعار گیلکی داوود خانی لنگرودی» ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی


  • داوود خانی لنگرودیفتوکلیپ دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله در سایت آپارات

 

کَنأر خأسّی بَـنَم دیلْ ناگراُنِـه                                        

نــــنالَم دِ غم̌  بی هم زَواُنِـه

بخؤندأ بولبولِیْ، تی یاده بأردم                                       

 متابیل بؤ نَشئـنه تـأسیــاُنِه

برگردان:

بر آن بودم که دل از غم زدایم                         

از فرقت مؤنسم ننالم

بلبل به نوا آمد و من یاد تو را آوردم                  

اندوه فراق را تحمل نتوان

اشاره: در برگردان دوبیتی گیلکی به فارسی؛ شعر موزون؛ اما مصراع نخست بر وزن دوبیتی( مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و مصراع دوم بر وزن مستفعلُ فاعلات فعلن و مصراع سوم بر وزن مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مفعولن فع و مصراع پایانی بر وزن رباعی(مستفعلُ فاعلات مفعولن فع  ) می باشد.

 

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی


فتوکلیپ عاشقاُنه گیلکی غزل: "ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ" از داوود خانی در سایت آپارات


عاشقاُنه گیلکی غزل: ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

از: داوود خانی خلیفه محله

وزن غزل گیلکی:  مستفعل مستفعل مستفعل فعلن

با الهام و استقبال مصراعی از صائب تبریزی: " نیست ممکن رام کردن چشم جادوی ترا "

**

شَـئنه گیتنه دامؤن ̌مِـئن بَـئودهرم آهؤ                             

ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

اینَم تَـرأ هرباری، زواُن کول.اَ.بونه می                                

از بس لاکو! تیج ئَـوده دَئنی دازˇتی ابرؤ

خَـئنم ترأ مین بعد، هَـنی کوچه میؤنی                                

وختی که نیگا کونمه، ونگأردنی تی رؤ

اصلن دؤنی؟ خئنم ببی می امرا ریفاقه                                

راحت ببومه بئیرمه تا تی بَل و بازؤ    

صأرا بشیمه - اَفتؤئه دیم- سبزِه میؤنی                                 

واز.اَ.نومه می دسته جی تی دؤته ببؤ مؤ

امّا همه می ناجه، خیال ایسّه و افسوز                                  

اینم که فقط بؤردری می چشماُن̌ جی سؤ                 

ممکین نییه، ممکین نییه، ممکین نییه،  ممکین...               

ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

شلمان- 13 خرداد 1397 خورشیدی (داوود خانی خلیفه محله)

توضیح:  غزل گیلکی بالا بر خلاف رسم الخطش دارای "ردیف" و آن هم از نوع ردیف با علامت مفعولی "را" به زبان گیلکی است که بر اسم می نشیند و کمی از حالت کشیدگی اش می اندازد. در چنین حالتی تلفظ آهوahu را به ahȪ ( آهور را ) و یا لاکو laku دختر به لاکؤlakȪ (دختر را )تبدیل می کند. 
برای نمونه وفتی می گوییم: لاکو! بییه ( دختر! بیا) اینجا دختر بدون علامت مفعولی است و اگر با کمی تغییر در تلفظ بگوییم لاکؤ نییه بکون ( دختر را ببین!) با علامت مفعولی "را" همراه می شود و...  • داوود خانی لنگرودی