دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودیفتوکلیپ دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله در سایت آپارات

 

کَنأر خأسّی بَـنَم دیلْ ناگراُنِـه                                        

نــــنالَم دِ غم̌  بی هم زَواُنِـه

بخؤندأ بولبولِیْ، تی یاده بأردم                                       

 متابیل بؤ نَشئـنه تـأسیــاُنِه

برگردان:

بر آن بودم که دل از غم زدایم                         

از فرقت مؤنسم ننالم

بلبل به نوا آمد و من یاد تو را آوردم                  

اندوه فراق را تحمل نتوان

اشاره: در برگردان دوبیتی گیلکی به فارسی؛ شعر موزون؛ اما مصراع نخست بر وزن دوبیتی( مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و مصراع دوم بر وزن مستفعلُ فاعلات فعلن و مصراع سوم بر وزن مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مفعولن فع و مصراع پایانی بر وزن رباعی(مستفعلُ فاعلات مفعولن فع  ) می باشد.

 

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی