دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

 


(1) حالا نگویم بهتر است!

از: داوود خانی لنگرودی

از شما من شرمگین، حالا نگویم بهتر است            

از بدِ سقط جنین حالا نگویم بهتر است 

با سپاس و با دو صد کسب اجازه، چُـخلِصاً               

حرف هایی این چنین حالا نگویم بهتر است

از مزایایی که دارد یا معایب، فی المثل:                    

تنگی شلوار جین حالا نگویم بهتر است

مردکی را می شناسم لَندَهور و نَرّه دیو                        

می فروشد ذره بین حالا نگویم بهتر است

دکتری را می شناسم حاذق است و از چه روی،          

می فروشد دارچین؟! حالا نگویم بهتر است                                                          

از وعید و وعده های دولتی ها گشته است،               

موی من جو گندمین حالا نگویم بهتر است 

مَش نقی-همسایه ما- بعدِ مرگ همسرش                    

زن گرفته مه جبین حالا نگویم بهتر است

خاور نزدیک و دور و انگلیس و فینگلیش                  

از جفای آن و این حالا نگویم بهتر است

از هزاران برده ی وارفته ی سازنده ی،                     

سازه ی دیوار چین حالا نگویم بهتر است

شات و فتوشاپ و مات و حذف و کات و همچنین،      

فیلم های سانسورین حالا نگویم بهتر است

راز لبخند ژکوند و فانتومیم و از قضا،         

 غمزه های چاپلین حالا نگویم بهتر است

خانیا! وز طنز شور و ترش و زهرآمیزتان                

برتو من صد آفرین حالا نگویم بهتر است!

28 اردیبهشت 1395 خورشیدی

(2) حالا نگم، پس کی بگم؟

از: داوود خانی لنگرودی

ز انگلستان لعین، حالا نگم، پس کی بگم؟       

می پرانَد تخم کین حالا نگم، پس کی بگم؟

بر یتیمان و صغیران و ضعیفان عزیز

حرف هایی این چنین حالا نگم، پس کی بگم؟

از حماقت های نازی ها و چرچیل خبیث                

یا ز روزولت و لنین حالا نگم، پس کی بگم؟

بار دیگر، انگلیس، این عامل سقط جنین                        

آفت دنیا و دین حالا نگم، پس کی بگم؟

نقشه ی تبعید آ مِرزا تقی خان کبیر                      

قتل در حمام فین... حالا نگم، پس کی بگم؟

رخنه در دیوار چین با ماده ی افیونیّ وُ،                 

حامی شلوار جین حالا نگم، پس کی بگم؟

تاجری را می شناسم پخته است و از چه روی             

می خَرَد گاباردین؟ حالا نگم، پس کی بگم؟

مَش نقی-همسایه ما- با زن خود مه جبین            

مستقر در دوبلین، حالا نگم، پس کی بگم؟

در پی کشف حجاب و اندکی بعدش طلاق                  

از امورِ مه جبین حالا نگم، پس کی بگم؟

زین سبب، با ده دلیل و صد هزار و یک سند           

 Death بر ابلیس لعین حالا نگم پس کی بگم؟!

گرچه می باشد حساب انگلیس و فینگلیش،             

با کرام الکاتبین حالا نگم، پس کی بگم؟

خانیا! زین طنز نغز با دلیلِ بی بدیل        

بر تو من صد آفرین حالا نگم، پس کی بگم؟

30 اردیبهشت 1395 خورشیدی

گاباردین:نوعی پارچه ی ضخیم انگلیسی که برای دوختن کت و شلوار به کار می رود.

آ مِرزا تقی خان کبیر= میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، مشهور به امیرکبیر و صدراعظم ناصرالدین شاه با دسیسه ی انگلیسی ازجایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد و آنگاه در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

Death دِت: مرگ

  • داوود خانی لنگرودی

قطعه طنز: قاطری از قاطران ده

از: داوود خانی لنگرودی

قاطری از قاطران دِه، دهانش قفل شد                

گفت دِهبان: گر بخوابَد بر زمین، وا می شود

 

وا نشد، قصاب گفتا: مطمئنم چوبِ تر،                

گر خورَد بر گُرده اش یا بر سُرین وا می شود 

                

 وا نشد، درویشِ آبادی نگاهی کرد و گفت:

با دعا و ذکرِ اشعار متین وا می شود

 

وا نشد، بزّاز آمد خسته، امّا داد زد:                      

گر بِخُسبَد لحظه ای بر روی زین وا می شود

 

وا نشد،آخر رسید از راه قاطربانِ دِه                    

گفت: با این تکّه نانِ گندمین وا می شود

 

بعله، با آن تکّه نان، حیوان دهانش را گشود        

صد هزاران قفل خانی! این چنین وا می شود!

24 اردیبهشت 1395 خورشیدی ( شَلمانِ لنگرود)

  • داوود خانی لنگرودی

غزل: منظور دارد لااقل            

از: داوود خانی لنگرودی

زن، بِـهِت گوید برو، منظور دارد لااقل            

واسه من آوَر پــــلو منظور دارد لااقل

وقتی آوردی پلو، ماندی˚ بهت می گوید از:     

پیش چشمم دور شو منظور دارد لااقل

پُشت بندش در غیابت، استکانی نیمه پُر        

می خورَد آبِ چلو منظور دارد لااقل

لای در انگار می بیند نگاهش می کنی       

گویدَت: "بچّه مشو!" منظور دارد لااقل

خیت وقتی کاشتی؛ حس می کند، می خوانَدَت:        

همسرم! ای وا بدو، منظور دارد لااقل

شنبه خوشحال است با تو، ناگهان در روز بعد   

می کند هی دو به دو منظور دارد لااقل 

خسته و وارفته، رویش می شود چون گچ سفید 

یا شکم داده جلو منظور دارد لااقل

روز دوشنبه، هوا ابری، دقیقاً هشت صبح  

می خورد حالا تلو منظور دارد لااقل 

تازه آن جا هست می فهمی که بابا می شوی

زن؛ کفِ دالان ولو منظور دارد لااقل!

23 اردیبهشت 1395 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

غزل˚طنز: باعث ذوق عجیبم می شود

از: داوود خانی لنگرودی

مالک شلوار و جیبم می شود

وارث ده ها جـریبم می شود

همدم و همراز و همساز و نوا    

نغمه خوان و عندلیبم می شود

طبق یک فرضیه ی سایکولوژی 

باعث ذوق عجیبم می شود   

رافعِ اندوه و حزن و اشک و ونگ   

شافی درد و طبیبم می شود

سالیانی را وفور نعمت است،       

گندمِ مرغوب و سیبم می شود

از شروط ضمن عقد ازدواج         

مستمع من، او خطیبم می شود

دیدی آخر ای دلِ عاشق پسند؟       

بَعدِ عمری- زن - نصیبم می شود!

22 اردیبهشت 1395 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

غزل˚طنز عاشقانه: مَن تَرَه غَش! (من غش تو را!)

از: داوود خانی لنگرودی

می نویسم بر بلیت سینــــما        بر لحاف و پشتی و بر متّکا

روی فیش آب و برق و مالیات        یقه ی پیراهنِ مخمل نما

 بر تن برگ درختان چنار               زیر آرمِ قوطی کوکاکولا

رو تنِ نیلوفران برکه ها                 پشت و پیش و بر دماغِ لوتکا

می نویسم رنگی و با خطّ خوش    پیش کفش و پشت شلوار شنا

روی تاجِ شاهِ شطرنجیّ پارک       می نویسم بر دژِ آجرنما

بر سر هر کلّه طاس پولدار           نوک قاف و قله ی هیمالیا...

گفتنی بسیار و هم بِنوشتنی -       نیست جای این همه پرت و پلا

ابروانت گرچه باشد دودسا          می دهد آیینه ی دل را جلا

می نویسم با زبان مادری            چند حرف باصدا و بی صدا

اصطلاحِ گیلکی را فارسی           "مَن تَرَه غَش!"- ترجمه: - "من غش تو را!"

21 اردیبهشت 1395 خورشیدی

مَن تَرَه غَش! (من غش تو را! برایت غش کنم و فدات شم!)

لوتکاlutka : کرجی؛ قایق کوچک

  • داوود خانی لنگرودی

مصراع:

 راست می گویند هستی چپ گرا؟ (داوود خانی لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

مامور وظیفه شناسی، ضمن بازرسی منزلی با جناب سروان تماس می گیرد و...

شعر طنز: دقیقاً هیجده سالش تمام است

از: داوود خانی لنگرودی

رو میزش تخمه ی شور است سروان 

خودش لم داده کیفور است سـروان

کنار مــــــتّکای پاره پوره

فقط ابزار وافــور است سروان

سر و وضع و دهان و مویِ مفلوک       

 نمی شه گفت، ناجور است سروان

دقیقاً هیجده سالش تمام است

فِـزِرتش لیک قمصور است سروان

بیـــارم یا نیـــارم لاشه اش را

بگو ما را چه دستور است سروان؟!

18 اردیبهشت 1395

  • داوود خانی لنگرودی

 

سوزی در دل ز دلفروزی دارم           رحمی، رحمی که طرفه سوزی دارم

مردم گویند: "کس به روز تو مباد"   می پندارند بی تـــــو روزی دارم! (عاشق اصفهانی)

*

گر رنج و عذاب سینه سوزی دارم    زآنست که همچون تو عجوزی دارم

قدم ز غمت خمیده و مردم شهر     می پندارند بی تو غـــــوزی دارم! (خروس لاری- ابوالقاسم حالت)

*

بـه! بـه! بـه! بـه! چه حال و روزی دارم              مینی کوپرِ یگانه سوزی دارم

بر عکس "خروس" و "عاشقِ اصفهونی"       دنیای قشنگ یالــقوزی دارم! (داوود خانی لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی


ساعت 7/10 صبح روز پنجشنبه نهم اردیبهشت است. تازه به محل کارم رسیده ام و نشسته و ننشسته بر روی صندلی، تلفن اداره زنگ می زند.

 رئیس دفتر مدیر کل است. گوشی را بر می دارم...

باید ساعت 9 صبح در همایش تجلیل از کارگران در روز جهانی کارگر که در رشت برگزار می شود، به تاکید مدیرکل محترم، حضور داشته باشم. دستپاچه بلند می شوم...

با ماشین استیجاری، املش را از مسیر میان بر- خَرَشتُم؛ کومله؛ پَرَشکوه؛ ملاط به مقصد رشت انتخاب می کنم. آفتاب بهاری صبحگاهی،کم حرارت و بوی خاک شبنم زده در باغ های چای و مرکبات انباشته است.

*

مراسم، خسته کننده است؛ بسان خستگی تن کارگران زحمتکشِ آسمان جل بی بنیه...

همایش را نیمه کاره رها می کنم و از همان مسیر می خواهم خودم را به محل کارم برسانم تا چند کار در دست اقدام اداری را به پایان برسانم.

در محدوده ی لیله کوه به کومله، که خورشید حالا به طاق آسمان چسبیده و هوا نیز پُر است از عطر بهار نارنج ها با بوی گل های سفید خوشه ای اقاقیا و آواز مدام چرخ ریسک های عاشق.. خستگی را، تمام و کمال از تنم به در می برد.

در این فکرم، کاش محوطه ی هر کارخانه ای، درخت بهار نارنجی بود و اقاقیایی و تو شاخ و برگ انبوه درختان، چرخ ریسک ها نغمه ها می سرودند و عطر بهارنارنج و گل های معطر اقاقیا هم، قید خستگی را از تن تک تک کارگران زحمتکش می رهانید!

 

 

  • داوود خانی لنگرودی